Hari Ini 38

Seminggu 38

Sebulan 13080

Jumlah 17800784

Mengusahakan Harta

Maksudnya : Orang-orang Yang memakan (mengambil) riba itu tidak dapat berdiri betul melainkan seperti berdirinya orang Yang dirasuk Syaitan Dengan terhuyung-hayang kerana sentuhan (Syaitan) itu. Yang demikian ialah disebabkan mereka...

+ Lagi
  • Kemaskini Terkini : Jumaat 14 Februari 2020, 12:20:52.

Peranan Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Sekuriti Malaysia dalam Pembangunan Pasaran Modal Islam di Malaysia

No. Jurnal:  Jurnal Muamalat Bil. 2/2009

Penulis:  MD NURDIN GHADIMON 

Peranan Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Sekuriti Malaysia dalam Pembangunan Pasaran Modal Islam di Malaysia

Abstrak

Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya (MPS) Sekuriti Malaysia memainkan peranan  yang  penting  dalam  pembangunan pasaran  modal  Islam  di  Malaysia.  Sebagai  pendahuluan, artikel  ini  menyentuh  secara  ringkas  tentang  peranan Suruhan  jaya Sekuriti sebagi agensi tunggal yang mengawal selia peraturan dan pembangunan pasaran modal di Malaysia. Ini diikuti dengan perbincangan mendalam tentang peranan MPS Suruhanjaya Sekuriti sebagai badan penasihat dalam membangun dan memperkasa pasaran modal Islam. Artikel ini turut membincangkan tentang skop bidang kuasa MPS dalam inovasi produk dan sebagai pusat rujukan berkaitanisu-isu pasaran modal. 

e Role of Shariah Advisory Council of Securities Commission in the Development of  Islamic Capital Market in Malaysia

Abstract 

e Shariah Advisory Council (SAC) of the Securities Commission Malaysia (SC) plays an important role in the development of the Islamic capital market in Malaysia. e article begins with a brief introduction on the functions of the SC as the sole regulatory body for the regulation and development of the capital market in Malaysia. is will be followed by detailed discussions on the roles of the SAC as the national advisory body in developing and strengthening the Islamic capital market. e article will also discuss the SAC’s scope of jurisdiction which includes product innovation as well as a reference centre for all Islamic capital market issues in Malaysia.

Tags: Jurnal Muamalat Bil. 2/2009, Jurnal Muamalat

Cetak Emel